Tôn Phụng

Việt Nam Chính Nhất Quán tại Hà Nội thờ Tam Thanh thánh tổ và Tổ sư gia Trương Thiên Sư là thần chủ. Ngoài ra còn tôn phụng các vị chân tiên khác như: Lôi tổ, Huyền Thiên Thượng Đế, Lục ngự cao chân, Nam Bắc nhị đẩu, Chính Nhất tứ đại hộ pháp nguyên soái...