Kế Thừa

Việt Nam Chính Nhất Quán từ ngày thành lập đến nay đã được hơn 10 năm. Trải qua nhiều biến cố và đổi thay đến nay Đạo Quán đã có cơ sở vững chắc về Đạo học. Số lượng đệ tử và tín chúng tham gia tu tập nghiên cứu và học tập ngày một nhiều đã kế thừa được các tinh hoa cơ bản của Đạo giáo.