Tôn chỉ, mục đích phát triển

Không nằm ngoài tôn chỉ cứu nhân độ thế và cũng là mục đích để phát triển Đạo Quán ngày một lớn mạnh hoằng dương Đạo Pháp, để Đạo Pháp của chư Tổ mãi mãi lưu truyền hậu thế, Đạo mạch truyền lưu